Adatkezelési tájékoztató A weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről

A Zogrenka Kft. weboldalán történő látogatói regisztráció igénybevétele esetén adatkezelést végez, miután a www.eskuszom.hu weboldalon történő regisztráció során a feliratkozó személyes adatokat ad meg.
Az EU 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, jogszabályi előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a vonatkozó személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:


Cégnév: Zogrenka Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Zápor u. 26. III./1.

Cégjegyzékszám: 01-09-327150

Adószám: 26379254-1-41

E-mail cím: zogrenka@gmail.com

Telefon: +36-30-506-5107

Képviselők neve: Köpe Gyöngyi ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. A WEBOLDALON REGISZTRÁLÓ (továbbiakban: „regisztráló”, vagy „érintett”) kezelt személyes adatainak köre:


▪ név (vezetéknév, keresztnév)
▪ e-mail cím
▪ regisztráció dátuma
▪ online azonosító (ID


Az Adatkezelő honlapján regisztráló természetes személy („regisztráló”) az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével adja meg hozzájárulását a regisztrációval összefüggő szolgáltatás(ok) teljesítéséhez és kapcsolódó személyes adatai e célú kezeléséhez, elemzéséhez.
A négyzet bejelölése önkéntes. A regisztrációval/bejelöléssel regisztráló elismeri, hogy a személyes adatainak kezelésével összefüggésben megismerte és elfogadja jelen „Adatkezelési tájékoztatót regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről” dokumentum tartalmát.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

az érintett hozzájárulása.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA:

a regisztrációval összefüggő aktuális szolgáltatás(ok) teljesítése, kampányelemzés.

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

5.1. Az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

5.2. Adatfeldolgozóként a Társaság reklám, marketing feladatok és elemzés végzésével megbízott alvállalkozói, munkatársai.

6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adatkezelő további adatfeldolgozóként igénybe veszi a Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA) webanalitikai szolgáltatásait.

Az érintett a weboldalon történő hozzájárulással engedélyezi, hogy a vonatkozó személyes adatokat a regisztrációs szolgáltatás működtetéséhez, továbbá (mivel a webanalitikai szolgáltatások is használnak cookie-kat a weboldalon történő látogatások, tevékenység elemzése céljából) a cookie-k segítségével létrejött, a weboldal használatára vonatkozó adatokat a szolgáltatás(ok) értékelése, elemzése érdekében a Google LLC (Google Analytics) amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa.
A további kezelt cookie-k az EU-n belüli szervereken kerülnek tárolásra.
A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul nevezett adatainak felhasználásához, gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott korlátozott módon és célokra.

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a weboldalon működő regisztrációs szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett regisztráló hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

8. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYE:

az Adatkezelő nem tudja biztosítani a regisztrációval összefüggésben biztosított szolgáltatásokat.

9. TÁJÉKOZTATÁS A REGISZTRÁLÓ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztrációs adatbázisból az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
Önnek, mint regisztrált érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy törlését, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, személyes adatai megadására nem köteles.

9.1. Az érintett (regisztráló) jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.2. Az érintettre (regisztráló) vonatkozó részletes jogok:

Az érintett vonatkozó jogainak részletes ismertetése, valamint Adatkezelő személyes adatok kezelésére vonatkozó teljes körű leírása a www.eskuszom.hu / „Adatkezelési tájékoztató” menüpont alatt érhető el.


A REGISZTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ NYILATKOZATA:

Nevezett regisztráló a fenti információkat és tájékoztatást megismertem és tudomásul vettem, a regisztráció során megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

INSTAGRAM

Instagram did not return a 200.

@eskuszom_creativewedding